Læs mere om bestyrelses arbejde

Hvem sidder i bestyrelsen i dag?

5 medlemmer udpeget af Byrådet i Rebild Kommune samt 2 forbrugervalgte medlemmer, som stemmes ind via forbrugervalget. Herudover udpeges 2 suppleanter af Byrådet samt op til 2 suppleanter for de forbrugervalgte, der stemmes ind via forbrugervalget.

 

Bestyrelsesformanden udpeges af Byrådet, mens næstformanden vælges på første bestyrelsesmøde i den nye valgperiode.

 

Se mere om bestyrelsen her.

 

Hvad er bestyrelsens opgaver?

Bestyrelsen har ansvaret for strategi og økonomi i en virksomhed med 16 ansatte og en omsætning i størrelsesordenen 45 mio. kr. Bestyrelsen varetager selskabets interesser og arbejder med langsigtede mål, som har betydning mange år frem for både borgere, erhvervsliv, institutioner og miljøet i Rebild Kommune. Virksomhedens direktør refererer direkte til bestyrelsen.

 

Hvilke mål arbejder bestyrelsen efter?

Målet for Rebild Vand & Spildevand A/S er at sikre vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og som drives økonomisk og ressourcemæssigt forsvarligt.


Læs om ejerstrategi, vedtægter og vision for Rebild Forsyning

 

Hvad foregår der på et bestyrelsesmøde?

Bestyrelsesmøderne styres på baggrund af en udsendt dagsorden, hvor drøftelser og beslutninger træffes udfra sagsbeskrivelse og indstilling vedrørende de enkelte punkter. På alle møder bliver der orienteret om status på projekter og aktiviteter og der aflægges kvartalsmæssige opfølgninger på selskabets økonomi. I foråret godkendes regnskabet for seneste år og i efteråret udarbejdes budget for det kommende år.


Der arbejdes i hvert periode med selskabets strategi.

 

Se referater fra tidligere bestyrelsesmøder.

 

Må et bestyrelsesmedlem pleje særinteresser?

Det enkelte bestyrelsesmedlem skal til enhver tid loyalt varetage selskabets interesser. Bestyrelsesmedlemmerne må derfor ikke i sit bestyrelsesarbejde varetage egne eller forbrugernes særinteresser.

 

Hvor ofte mødes bestyrelsen?

Der afholdes normalt 6 årlige ordinære bestyrelsesmøde á 2 til 3 timers varighed, eventuelt suppleret med ekskursioner og længere temamøder.


Der afholdes generalforsamling hvert år i maj.


Der afholdes et årligt fællesmøde mellem bestyrelsen og Rebild Kommunes Teknik og Miljøudvalg.

 

Hvad er honoraret for at være bestyrelsesmedlem?

I dag får bestyrelsesmedlemmerne 12.500 kr. årligt for deres indsats, mens formanden får 50.000 kr.

 

Hvor længe er en valgperiode?

En valgperiode er 4 år og følger valgperioden for kommunalvalget.