Kontrol af drikkevand - forstå analyserapporten

På Sejlstrup Vandværk udføres der kontrol på råvandet fra boringen, afgangvandet fra vandværket og vandet i ledningsnettet.

For en udvidet forklaring af analyseparametrene henviser vi til guiden Kvalitetskrav til drikkevand.
 

Coliforme bakterier

Coliforme bakterier findes naturligt i jord, overfladevand og forrådnede planter, men ikke i drikkevand. Tilstedeværelsen af coliforme bakterier i drikkevand tyder derfor på en forurening – typisk fra overfladevand.

Denne gruppe bakterier er som regel ikke sygdomsfremkaldende i sig selv, men trives de samme steder som sygdomsfremkaldende bakterier. 

Coliforme bakterier kan fjernes ved kogning.
 

E. Coli

E. Coli kaldes også fækale colibakterie og stammer fra tarmfloraen hos mennesker og dyr/fugle.

Termotolerante colibakterier er ikke i sig selv sygdomsfremkaldende, men en forurening med disse bakterier tyder på en frisk forurening af drikkevandet, der stammer fra husspildevand, dyregødning eller lignende.

Disse bakterier kan fjernes ved kogning.
 

Fosfor

Højest 0,15 mg P/l.

Forhøjet indhold af total-phosphat kan være tegn på forurening med spildevand eller overfladevand.

 

Iltindhold

Iltindholdet ved indgang til ejendom skal være mindst 5 mg /l.
 

Kimtal ved 22 grader C

Kimtal er et mål for de bakterier, der kan vokse ved 22°C. Disse er jord-og vandbakterier, der lever af vandets organiske indhold.

Årsagen til et forhøjet indhold af kim ved 22°C kan bl.a. være vækst i filtre og rentvandbeholdere.

Kimtal ved 37 grader C

Kimtal er et mål for de bakterier, der kan vokse ved 37°C (menneskets legmstemperatur) heriblandt bakterier, der kan være sygdomsfremkaldende.

Dog skyldes et højt kimtal ved 37°C oftest opformering af bakterier i ledningsnettet.

Ledningsevne

Ledningsevne er et udtryk for vandets indhold af salte. Især chlorid, nitrat og sulfat bidrager til en høj ledningsevne.

Lugt og smag

Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt.

Nitrat

Højst: 50 mg NO3-/l.

En akut stigning i nitratindhold er tegn på en forurening med overfladevand.

En langsom stigende tendens kan stamme fra en overdosering af gødning. Overskuddet af nitrat når ikke at omdannes til frit kvælstof på sin vej ned gennem jordlagene, hvorfor en stigning i nitrat ses i grundvandet.

Nitrat kan mikrobielt omdannes til nitrit. Derfor anbefales det IKKE at anvende drikkevand med et nitratindhold over 50 mg/l til fremstilling af modermælkserstatning til børn under seks måneder.

pH

Højst: pH = 8,5

pH angiver vandets surhedsgrad:

  • Surt: pH < 7
  • Neutralt: pH = 7
  • Basisk: pH > 7

Surt vand kan medføre korrosion af vandinstallationerne med øget indhold af metaller i vandet som følge.

Ved > 8,5 kan vandets indhold af kalk begynde at udfælde i ledningsnettet.
 

Temperatur

Det bør tilstræbes, at vand højest er 12oC ved taphanen.

Drikkevandets temperatur måles ved prøvetagningen.
 

Denne hjemmeside bruger cookies
De benyttes til at gemme valg af cookieindstilling på hjemmesiden.

I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger