Spildevandsplan 2014-2017 - Historisk

Byrådet skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i Rebild Kommune. Spildevandsplan 2014 - 2017 blev godkendt på byrådsmødet den 30. april 2015.

Planen beskriver status og planer på spildevandsområdet. Statusopgørelserne beskriver tilstanden primo 2014, og planbeskrivelsen dækker årene frem til 2017.

Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017 fastsætter rammerne for fremtidig afledning og rensning af spildevand for Rebild Kommune.

Ved den endelige vedtagelse af Spildevandsplan 2014 - 2017 for Rebild Kommune, ophæves de 3 gamle kommuners spildevandsplaner og tilhørende tillæg. Det drejer sig om følgende planer:

  • Spildevandsplan 2001 - 2011 for tidligere Skørping Kommune.
  • Spildevandsplan 1999 - 2006 for tidligere Støvring Kommune.
  • Spildevandsplan 2001 - 2015 for tidligere Nørager Kommune.

Den gældende spildevandsplan med tilhørende bilag kan ses her:

Spildevandsplan 2014 - 2017 for Rebild Kommune
Bilag 1: Skemaforklaring
Bilag 2: Kloakoplande, status og plan
Bilag 3: Spildevandsrensning i det åbne land
Bilag 4: Oplandsskemaer
Bilag 5: Udløbsskemaer
Bilag 6: Renseanlægsskema
Bilag 7: Årlige udledte vand- og stofmængder fra regnbetingede udløb
Bilag 8: Scopingskema
Bilag 9: Miljøvurdering af Spildevandsplan 2014 - 2017
Bilag 10: Grundvandshensyn ved nedsivning af overfladevand og spildevand