Separatkloakering i Bælum - Etape 4

I perioden 2015-2019 gennemfører Rebild Forsyning separatkloakering i Bælum.

Etape 3 af separatkloakeringen udføres i 2018.

Separatkloakeringen medfører, at regnvand og spildevand skal afledes i hver sin ledning. Der er mange fordele ved separatkloakeringen, f.eks. mindre overløb af spildevand til vandløb, mindre risiko for oversvømmelse i bygninger m.v. samt driftsøkonomiske besparelser.

Som led i separatkloakeringen skal grundejere også separatkloakere på egen grund og tilslutte hhv. regnvandsledning og spildevandsledning på grunden til de to skelbrønde, som Rebild Forsyning efter nærmere aftale med grundejeren placerer på grunden. De berørte grundejere får information om, hvad de skal foretage sig.
 

Hvilke gader er omfattet

  • Del af Skovhusevej
  • Savværksvej
  • Støberivej
  • Sandtoften
  • Nørregade/Torvet


Adgangsforhold

I anlægsperioden kan der forekomme gener for trafikanterne. Der vil blive opsat skiltning til afvikling af trafikken.

Trafikanterne opfordres til at vise hensyn til hinanden og de udførende.
 

Forventet tidsplan

Arbejdet er planlagt til at blive udført i perioden fra den 1. maj til den 31. november 2018.
 

Yderligere information

Rebild Forsyning vil løbende informere om projektet bl.a. på Rebild Forsynings hjemmeside og facebookside, i den lokale avis, samt ved husstandsomdelt information til de grundejere, der direkte er berørt af projektet i 2018.

 

Annonce Østhimmerlands Folkeblad uge 15

Informationsbrev nr. 1

Informationsbrev nr. 2

Informationsbrev nr. 3

 

Kontakt

Bygherre: Rebild Forsyning v/Lars Chr. Mikkelsen, tlf.: 41 78 74 86

Rådgiver/tilsynsførende : COWI v/ Heidi Ina Madsen, tlf.: 60 88 22 72
Entreprenør: Gunnar Nielsen v/ Jeppe Frisgaard, tlf: 40 52 27 25