Separatkloakering i Bælum - Etape 3

I perioden 2015-2019 gennemfører Rebild Forsyning separatkloakering i Bælum.

Etape 3 af separatkloakeringen udføres i 2017.

Separatkloakeringen medfører, at regnvand og spildevand skal afledes i hver sin ledning. Der er mange fordele ved separatkloakeringen, f.eks. mindre overløb af spildevand til vandløb, mindre risiko for oversvømmelse i bygninger m.v. samt driftsøkonomiske besparelser.

Som led i separatkloakeringen skal grundejere også separatkloakere på egen grund og tilslutte hhv. regnvandsledning og spildevandsledning på grunden til de to skelbrønde, som Rebild Forsyning efter nærmere aftale med grundejeren placerer på grunden. De berørte grundejere får information om, hvad de skal foretage sig.
 

Hvilke gader er omfattet

  • Den nordlige del af Skovhusevej
  • Rolighedsvej
  • Vestlig del af Østergade inkl. nogle sideveje
  • En del af Banestien


Adgangsforhold

I anlægsperioden kan der forekomme gener for trafikanterne. Der vil blive opsat skiltning til afvikling af trafikken.

Trafikanterne opfordres til at vise hensyn til hinanden og de udførende.
 

Forventet tidsplan

Arbejdet er planlagt til at blive udført i perioden fra den 8. maj til udgangen af 2017.
 

Yderligere information

Rebild Forsyning vil løbende informere om projektet bl.a. på Rebild Forsynings hjemmeside og facebookside, i den lokale avis, samt ved husstandsomdelt information til de grundejere, der direkte er berørt af projektet i 2017.

Informationsbrev nr. 1

Bilag til Informationsbrev nr. 1
Annonce Østhimmerlands Folkeblad uge 17

Informationsbrev nr. 2

Informationsbrev nr. 3

Annonce Østhimmerlands Folkeblad uge 31

Asfaltering Rolighedsvej, Vestre Skovvej og Skovhusevej

Status november 2017

 

Kontakt

Bygherre: Rebild Forsyning v/Lars Chr. Mikkelsen, tlf.: 41 78 74 86
Rådgiver/tilsynsførende : COWI v/ Klaus Munch Bundgaard, tlf.: 25 36 35 31
Entreprenør: Aarsleff, Mogens Steen Pedersen, tlf. 25 70 44 66 / Carsten Andersen, tlf. 40 44 25 78